t a g s á g

A Református Diákotthon Alapítvány-t,
mint autonóm jogi személyt az
Erdélyi Református Egyházkerületen belül,
40 személy hozta létre, akik közül 16 kolozsvári, 19 udvarhelyi,
5 másvidéki. Végzettségüket illetően:
16-on református teológiát, 7-en tanárit, 2-en jogot végeztek,
tehát összesen 33 egyetemet végzett alapító tagja van,
de kétkezi munkások is alapítókként résztvesznek
az Alapítvány életében.


Az Alapítványnak tagja lehet minden olyan jogi, vagy fizikai személy, amely/aki elfogadja az Alapítvány célkitűzéseit és feladatainak megvalósításában közreműködni szándékozik.

s z e r v e z e t i - f e l é p í t é s

  • Az Alapítványnak tagja lehet minden olyan jogi, vagy fizikai személy, amely/aki elfogadja az Alapítvány célkitűzéseit és feladatainak megvalósításában közreműködni szándékozik.
  • A Református Diákotthon Alapítvány szervezeti felépítése:

a.) Közgyűlés
b.) Elnökség
c.) Számvételi bizottság
d.) Szakbizottságok

  • Az Alapítvány legfelsőbb szerve a Közgyűlés, mely a tagok részvételén alapul és dönt az Alapítványt érintő ügyekben.
  • A Közgyűlés évente egyszer ülésezik, de az Elnökség javaslatára vagy a tagság 1/3-a kérésére bármikor összehívható rendkívüli ülésre.
  • A közgyűlések közötti időben az Alapítvány ügyeit az Elnökség intézi. Az Elnökséget a Közgyűlés választja, három éves időtartamra. Jelenleg a következők alkotják az elnökséget.


Az Alapítvány vezetősége:
2016. január – 2019. január


e l n ö k :
Dobai László

RO - 535600 Székelyudvarhely,  Str. II. Rákóczi nr. 17.
0266-218-060


a l e l n ö k ö k :
Dr. Juhász Tamás
RO - 3400 Kolozsvár,  P-ţa Avram Iancu nr. 13.
0264-194-922


Bakos Levente
RO - 535600 Székelyudvarhely,  Str. Szent János u. nr. 49/10

t i t k á r :
Magyari Hunor
RO - 535600 Székelyudvarhely,  Str. Kisköved nr. 9/15

e l n ö k s é g i - t a g o k :
Gergely Katalin - Székelyudvarhely
Juhász Ábel - Telekfalva
Szász Zoltán - Székelyudvarhely


s z á m v é t e l i - b i z o t t s á g :
Dr.Sípos Gábor - Kolozsvár
Ferencz Viola - Székelyudvarhely
Bunta Levente - Székelyudvarhely