D I Á K O T T H O N U N K
J O G I - F E L É P Í T É S E

A Székelyudvarhelyi Református Diákotthon
mint a Református Diákotthon Alapítvány (RDA) egyik egysége működik.

A Diákotthont egy kuratórium vezeti, melynek tagjai: az igazgató,
az ifjúsági elnök és egy 4 tagból álló választott bizottság. A kuratóriumban
lennie kell egy református lelkésznek.

Az igazgatót a Református Diákotthon Alapítvány közgyűlése nevezi ki előre
meg nem határozott időre. Indoklással a közgyűlés bármikor le is cserélheti.

Az ifjúsági elnököt az „otthonunk tagjai”-nak gyűlése választja meg egy iskolai évre, azon példás magaviseletű, a Református Diákotthonban lakó ifjak közül, akik már legalább egy évet laktak az Udvarhelyi Református Diákotthonban.

A kuratóriumi bizottság tagjai köztiszteletnek örvendő, nagykorú, református egyháztagok lehetnek.

A bizottsági tagok felét az „otthonunk tagjai”-nak gyűlése, másik felét az RDA közgyűlése választja két iskolai évre, oly módon, hogy a bizottsági tagok fele része évente megújítódik, mert az első évben fele részüknek a megbízása csak egy évre szól.

„ o t t h o n u n k - t a g j a i ”


Az otthontagságot legkevesebb egy havi próbaidő lelakása után
lehet elnyerni. Ezt bármely kuratóriumi tag, de lehetőleg az ifjúsági
elnök javaslatára az „otthonunk tagjai”-nak gyűlése adhatja meg.
A javaslattevőnek kötelessége döntése előtt a jelölt
szobatársainak véleményét is kikérni, és az esetleges
eltérő véleményét indokolni.
Az „otthonunk tagjai”-nak gyűlését szűkség esetén
bármikor, de általában minden hónap utolsó
csütörtökén össze kell hívni.
A jelenlegi kuratórium

e l n ö k
Dobai László

RO - 535600 Székelyudvarhely 
Str. Rákóczi nr. 17.
0266-218-060


i f j ú s á g i - e l n ö k

Trandafir Kinga
Bibarcfalva

k u r a t ó r i u m i - t a g o k
Jancsó Lenke
Székelyudvarhely
0740-057 770

Moisa Sára
Székelyudvarhely
0748-204 947

Szász Tibor
Felsősófalva
0266-240 051

Bakos Levente
Székelyudvarhely,
0266-217-779